REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

.

Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z usług STUDIO FRYZJERSKIE MOROŃSKA („Usługi”) jest Pro-Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Zabawa 318, 32-020 Wieliczka („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email proart@onet.pl lub pisemnie na adres Pro-Art. Sp. z o.o., Zabawa 318, 32-020 Wieliczka.

 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w przypadku gdy ma to zastosowanie - dla celów korzystania z Usług – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 2. w przypadku gdy ma to zastosowanie - dla celów korzystania z dedykowanego dla klientów programu Krata Klienta– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora oraz do celów marketingu bezpośredniego Usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne wykonania umowy prze Administratora.

 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne, ale pomoże nam spersonalizować świadczone na Twoją rzecz Usługi, będziemy mogli zapewnić Ci wgląd do historii Twoich wizyt w STUDIO FRYZJERSKIE MOROŃSKA, dobierać dla Ciebie najlepsze i sprawdzone przez Ciebie produkty, zapewnić Ci wiedzę o stosowanych u Ciebie Usługach i użytych produktach, a także poinformować Cię o ewentualnych zmianach w harmonogramie wizyt.

 3. Jeżeli wyrazisz wskazaną powyżej zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłać e-mail na adres proart@onet.pl lub pisemnie na adres Pro-Art. Sp. z o.o., Zabawa 318, 32-020 Wieliczka.

 4. W przypadku wycofania zgody, o której mowa w pkt 3 lit. b), Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane, w związku z czym nie będziemy kontynuować dla Ciebie programu Karta Klienta, umożliwiającego uzyskanie informacji o historii Twoich wizyt w STUDIO FRYZJERSKIE MOROŃSKA, nasi styliście nie będą mogli zaproponować Ci zindywidualizowanej usługi, a także zapewnić Ci ciągłości i jednolitość produktów, które u Ciebie stosowali.

 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych są także należycie upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora.

 6. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać również naszym usługodawcom, tj. podmiotom wspomagającym nas w usługach IT i hostingu.

 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. państw innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 8. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różne prawa, w tym prawo:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych;

 2. sprostowania Twoich danych, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe;

 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

 5. przenoszenia Twoich danych osobowych;

 6. do wniesienia skargi do organu nadzoru.

 1. W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 2. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy te dane niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki – nie stosujemy profilowania.


Wracaj
maj 24, 2018 Kategoria: NEWS Napisał: magneto